Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.volleybal-dok.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Om jouw privacy te waarborgen hebben wij geen mogelijkheid om reacties te geven op de site. Dat kan via de kanalen van Facebook en Instagram.

Contactformulieren

Deze hebben wij niet: je kan een link naar een mailadres aanklikken of gebruik maken van de geboden telefoonnummers.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.) van de NeVoBo (volleybal.nl). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wij bewaren geen data van je: wij meten alleen hoeveel bezoekers de site bezocht hebben en welke pagina. Dit gebeurt volledig anoniem.

Welke rechten je hebt over je data

Aangezien we niets opslaan is er niets om recht op te hebben. De foto’s die geplaatst zijn, zijn met toestemming geplaatst. Deze worden ook gebruikt voor andere kanalen als Instagram en Facebook.

Jouw contactinformatie

Voor vragen kan je altijd terecht bij info@volleybal-dok.nl

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Wij maken gebruik van een SSL verbinding. Op deze wijze hebben wij het contact tussen jou als gebruiker en onze website geborgd en komt er niets tussen terwijl jij onze site bezoekt.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij maken voor de standen gebruik van een RSS feed van de NeVoBo. Er wordt geen persoonlijke informatie gedeeld, alleen de actuele standen, zoals gepubliceerd op volleybal.nl worden op onze site geplaatst.

Ons AVG beleid

Volleybalvereniging DOK Dwingeloo – Diever hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging DOK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als volleybalvereniging DOK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door volleybalvereniging DOK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie via nieuwsbrief over allerlei zaken betreffende volleybalvereniging DOK

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan volleybalvereniging DOK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door volleybalvereniging DOK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en donateurs

Persoonsgegevens van sponsoren en donateurs worden door volleybalvereniging DOK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • (Financiële) Administratieve doeleinde
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan volleybalvereniging DOK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door volleybalvereniging DOK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een mogelijke sponsor / donateur voor volleybalvereniging DOK

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door volleybalvereniging DOK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de mondelinge overeenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De mondelinge overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan volleybalvereniging DOK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door volleybalvereniging DOK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Volleybalvereniging DOK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens volleybalvereniging DOK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Volleybalvereniging DOK Dwingeloo – Diever

info@volleybal-dok.nl

 

Volleybal DOK

Volg ons voor actueel nieuws op Facebook!

Over DOK

Bezoekadres:
Westeinde 1A, 7991 RS DWINGELOO

telefoon sporthal:
0521591366

Ons privacybeleid

© 2021 Volleybal DOK